Bize Ulaşın
Rezervasyonlarım

KVKK

                                                                                                KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

( AYDINLATMA METNİ )


TatilKaravanda tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer

mevzuatlar dahilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.


Genel Bilgilendirme
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Kanun'un Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre, bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 7 Ekim 2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmıştır. 

Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. İşbu metin ile işletmemiz tarafından ziyaretçiler bilgilendirilmekte ve aydınlatılmakla birlikte "Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım İzni" ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.

TatilKaravanda, ziyaretçiler tarafından fiziken doldurulan ve internet sitesi aracılığıyla sunulan isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız, tc kimlik bilgileriniz, sürücü belgesi görseliniz ve gerektiğinde alınan finansal bilgileriniz ve sair kişisel verilerinizi üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını veya hiçbir şekilde kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Aydınlatma Metni'nde tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında TatilKaravanda platformunda yayımlanan üyelik sözleşmesindeki tanımlamalar dikkate alınacaktır. Aşağıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, www.TatiIKaravanda.com ("Platform") kapsamında üye olarak "kullanıcı” sıfatıyla veyahut üye olmaksızın Platform üzerinden üyelik sözleşmesi akdetmek benzeri işlemleriniz esnasında kişisel verilerinizin veri sorumlusu TatilKaravanda tarafından hangi amaçlarla işlendiği ve aktarıldığına ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz. Kullanıcıların internet web siteleri aracılığıyla eriştiği, bir karavanın bir başkasına sözlü ve/veya yazılı bir sözleşmesi ile kiraya verenlere ("Kiraya Veren") ve karavanın kiracısı konumunda olan kişilere ("Kiracı") TatilKaravanda'ya ve/veya TatilKaravanda'nın sahibi olduğu, www.TatiIKaravanda.com veya TatilKaravanda tarafından başka bir alan adı altında faaliyet gösteren internet sitesi ("İnternet Sitesi") olarak anılacaktır. Internet Sitesi ve Uygulama ayrı ayrı veya ikisi birden ("Platform") olarak anılacaktır. Kiracı ve Kiraya Veren ayrı ayrı biri veya ikisi birden ("Kullanıcı/lar") olarak anılacaktır. Kiracı ve Kiraya Veren arasındaki kira sözleşmesine bağlı olarak Kiracı'nın borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olacağına ilişkin bu kira sözleşmesinde varsa kefil olan kişinin ("Kefil")yükümlülüklerini yerine getirmesi kapsamında, Kefil'e ait gerekli kişisel veriler Kullanıcılar tarafından Platform'a kaydedilebilecek ve bu politika uyarınca işlenebilecektir.

TatilKaravanda tarafından talep edilen veriler dışında TatilKaravanda'nın talebi olmaksızın sizin tarafınızdan iletilen verilerin işlenmesi ise işbu Politika kapsamında TatilKaravanda tarafından işlenen kişisel veriler olarak sayılmayacaktır. Bu sebeple e-posta ile mesaj yoluyla veya herhangi başka bir iletişim kanalıyla sesinizi, görüntülerinizi ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın TatilKaravanda tarafından talep edilmeyen diğer kişisel verilerinizi paylaşmamanız gerektiğini önemle ihtar ederiz.

Veri Sorumlusu ve Temsilci kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak TatilKaravanda tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. TatilKaravanda veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.


Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz,

Kişisel verileriniz, TatilKaravanda tarafından sunulan hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için işletme içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, siz üyelerimizin talep ve ihtiyaçlarına, tüketim ve hizmet alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi, sunulan hizmetlerin fayda ve etkisinin saptanması, tarafınıza uygunluğunun kontrolü için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin işletmemiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, işletmemiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve işletmemizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun'un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir. Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla TatilKaravanda tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:


a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi;


b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden         bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.


c) Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.


ç) Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması;


d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.


e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması


f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi                  birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilecektir;

     İşin bir parçası olarak sizinle ve başkalarıyla iletişim kurmak.


     Size hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek


     Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak (örneğin, iletişim numaralarımıza yapılan kaydedilen veya izlenen telefon görüşmeleri ile ilgili)


     Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak.


     Sahtecilik ve kara para aklama dahil, suçları önlemek, tespit etmek ve soruşturmak ve diğer ticari riskleri analiz etmek ve yönetmek


     Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil)                   uymak; hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) gelen talepleri yanıtlamak.


     Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe; faturalama ve tahsilatlar; bilgi işlem sistemleri; veriler ve internet sitesi barındırma; iş                  devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak.


     Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya           başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak.

     Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek


     Yarışmalara, ödül çekilişlerine ve benzeri promosyonlara katılmanızı sağlamak ve bu aktiviteleri yönetmek.


     Size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi kişiselleştirmek.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; bu metinde yer alan Amaçlar'ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; işletmemiz ve işletmemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; işletmemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; işletmemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, işletmemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile işletmemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, talebiniz halinde oluşturulacak videoların amacına uygun şekilde ve yalnızca tarafınızca belirlenecek kişilere iletilmek üzere çalışanlarımıza, tarafınızca belirlenecek 3. kişi olan alıcılara, tedarikçilerimize veyahut operasyonel süreçte destek aldığımız sözleşmeli iş ortaklarımıza, veri sorumlusu olarak hareket edecek hissedarlarımız ve iştiraklerine KVK Kanunu'nun 8. ve 9.

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Ayrıca TatilKaravanda, ilgili mevzuat uyarınca raporlannması gereken bilgiler ile kamu otoriteleri tarafından istenen bilgileri, TatilKaravanda bilgilendirme yükümlülüklerine yerine getirmek amacıyla ve gerekli ölçüde mezkûr otoritelere raporlayabilir. Bu madde kapsamında kullanıcıların aktarılan kişisel verileri, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir.Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilecektir;

www.TatiIKaravanda.com TatilKaravanda'ya gönderdiğiniz, TatilKaravanda aracılığıyla toplanan, TatilKaravanda ile internet Sitesi ve/veya uygulama üzerinden paylaştığınız ve/veya erişilebilir formda sakladığınız bilgiler kişisel veri kapsamına girebilir. TatilKaravanda'nın sunduğu hizmetlerden yararlanırsanız veya yararlanmasanız dahi TatilKaravanda'ya erişim sağlarsanız, sizinle ve çeşitli kaynaklardan hizmetlerimizi kullanmanızla ilgili belirtilen bilgiler toplanır: Politika kapsamında açıklanan yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz, "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” (TatilKaravanda Hizmet Sözleşmesi gibi), "ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması", "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve "fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması", hukuki sebepleriyle işbu Aydınlatma Metni'nde yer alan amaçlar doğrultusunda elde edilerek işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.Kişisel Verilen İşlenme Amacı

Toplanan kişisel veriler, Platform kapsamında sunulacak hizmetlerin aksamadan sunulabilmesi ve yürütülebilmesi, bu kapsamda talep kaydı oluşturulabilmesi amaçlarıyla www.TatiIKaravanda.com Kanun'un 4. maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

TatilKaravanda ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklayacaktır. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve TatilKaravanda'nın belirlediği/belirleyeceği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunma hakkının kullanılabilmesi amacıyla saklanabilecektir. Bu durumda saklanan kişisel verilere başka bir amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya www.TatiIKaravanda.com anonim hale getirilmektedir. TatilKaravanda, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu

Aydınlatma Metni'nde ifade edilen şartlarda, Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı, taahhüt eder.Veri Kategorileri ve Türleri

1. Kiraya Veren Kimlik Bilgisi, Ad-soyad, TC kimlik numarası İletişim Bilgisi Karavan adresi, eposta, telefon / cep telefonu Finansal Bilgi Banka hesap bilgileri, BAN numarası, ödeme bilgileri Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi www.TatilKaravanda.com İşlem Güvenliği Pc/e posta/sistem ve uygulama kullanıcı işlem bilgileri, internet trafik verileri (ağ hareketleri, IP adresi, ziyaret verileri, zaman ve tarih bilgileri), çerezler (cookies) aracılığıyla toplanan veriler Diğer: Haberleşme Bilgisi Platform üzerinden sağlanan haberleşme hizmetlerini kullanarak


2. Kiracı ve Kiraya Veren'e ait her türlü haberleşme ve trafik kayıtları Miracı Kimlik Bilgisi Adsoyad, e-posta, telefon / cep telefonu Hukuki işlem ve Uyum Bilgisi İşlem Güvenliği Pc/eposta/sistem ve uygulama kullanıcı işlem bilgileri, internet trafik verileri (ağ hareketleri, IP adresi, ziyaret verileri, zaman ve tarih bilgileri), çerezler (cookies) aracılığıyla toplanan veriler Diğer: Haberleşme Bilgisi Platformlar üzerinden sağlanan haberleşme hizmetlerini kullanarak Kiracı ve Kiraya Veren'e ait her türlü haberleşme ve trafik kayıtları


3. Ziyaretçi İşlem Güvenliği Pc/e-posta/sistem ve uygulama kullanıcı işlem bilgileri, internet trafik verileri (ağ hareketleri, IP adresi, ziyaret verileri, zaman ve tarih bilgileri), çerezler (cookies) aracılığıyla toplanan veriler


4. Hizmet Bilgileri: Kiraya Veren, TatilKaravanda'nın sağladığı hizmetlerden yararlanabilmek için arasındaki araç ruhsat bilgilerini, araca ait fotoğraflarını platform'a kaydedecektir.


5. FinansaI Bilgiler: Kullanıcılar, TatilKaravanda hizmetlerinden faydalanmak için site içerisinde kredi paketleri satın alacaklar, bu satın almalara ilişkin olarak kendilerine düzenlenecek faturalar için, faturada bulunması gereken bilgileri (isim Soyisim, TC Kimlik Numarası, Verdi Dairesi, Vergi Numarası, Adres gibi) platform'a kaydedecektir.


6. KuIIanım Verileri: TatilKaravanda'nın sağladığı hizmetlerden yararlanıldığında veya yararlanmaksızın Platform'a erişim sağlandığında, hakkınızda kullanım verileri toplanır. Platform'u ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz, vb. veriler buna dahil olabilir. Ayrıca, günümüzdeki birçok web Sitesi gibi ağ sunucularımız da günlük dosyaları tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde veriyi kaydeder. Günlük dosyaları; kaynak IP adresleri, internet hizmeti sağlayıcıları, sitesinde görüntülenen dosyalar (örn: HTML sayfalar, grafikler, vb.) işletim sistemi sürümleri ve zaman damgaları gibi her bir erişimin mahiyetine ilişkin verileri içerir.


7. HaberIeşme Bilgileri: Kullanıcılar ayrıca, Platform üzerinden birbirleriyle iletişime geçebileceklerdir. Dolayısıyla bu bilgiler; Platform üzerinden sağlanan haberleşme hizmetini kullanarak Kiracı ve Kiraya Veren'e ait her türlü haberleşme ve trafik kayıtlarıdır.


8. Aygıt Verileri: Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız aygıt ve uygulamalardan, IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz, cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanır.


9. AnIık Bildirimler: TatilKaravanda uygulamasını kullandığınız taktirde tarafınıza hizmetle ilgili duyurular ve ürün, hizmet, özel teklif ve promosyonlarla ilgili bilgiler göndermek veya uyarıda bulunmak amacıyla uygulama üzerinden zaman zaman anlık bildirimler gönderilmektedir.


10. Yer Bilgisi: TatilKaravanda izniniz olmadan yer bilgilerinizi toplamaz. Ancak, GPS, Wi-Fi erişim noktaları, bluetooth bilgileri gibi bilgileri kullanarak, size sunduğumuz hizmet ve teklifleri geliştirmek için özel yer bilgilerinize dair bilgileri toplayabilmemiz, paylaşabilmemiz ve işleyebilmemiz amacıyla cihazınızın üzerindeki lokasyon erişimli hizmetleri kullanmak için www.TatiIKaravanda.com izninizi isteyebiliriz. Herhangi bir noktada cihazınız üzerindeki lokasyon erişimli hizmetleri kullanma iznimizi geri çekmek istediğiniz taktirde cihaz ayarlarınızdan bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca, şehriniz veya bölgeniz gibi yaklaşık yer bilgileri için IP adresiniz ve başka cihaz kimlik bilgileri gibi bilgiler de TatilKaravanda tarafından kullanılabilmektedir.


11. UyguIama ile Toplanan Bilgiler: TatilKaravanda tarafından sağlanan bazı hizmetler, cep telefonu, tablet bilgisayar ve benzeri cihazlar üzerindeki uygulama ile sağlanıyor olabilir. Uygulama, kişisel bilgileri ve sizin tarafınızdan sağlanan diğer bilgiler (isim, yaş, cinsiyet, adres vb.) veya otomatik olarak toplanıp saklanan kullanım verileri dahil olmak üzere, yukarıda belirtilen çeşitli bilgileri toplayabilir. Ayrıca, tercih edilen dil, mobil cihazınıza tanımlı telefon numarası veya başka özel cihaz kimlik bilgileri, mobil cihazınız ile ilgili teknik bilgiler, sistem ve uygulama yazılımı ve aksesuarlar dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, bu gibi mobil uygulamalar ile ilgili olarak size sunduğumuz (varsa) yazılım güncellemeleri, ürün desteği ve diğer hizmetlerin teminini kolaylaştırmak için düzenli olarak toplanan teknik verileri ve ilgili bilgileri kullanabiliriz. Ayrıca, özel cihaz kimlik bilgileri ve uygulama kullanım bilgilerinizi vermiş olduğunuz kişisel verilerle birleştirebiliriz, ancak bu bilgiler birleşik olarak tutulduğu sürece kişisel veri olarak kabul edilecektir.


12. Üçüncü Şahısların Sizinle İlgili Verdiği Bilgiler: Sizinle ilgili topladığımız bilgileri, size hizmet etme kapasitemizi geliştirmek, size sunduğumuz içeriği özelleştirebilmek ve size ilginizi çekebileceğine inandığımız finansal ürün ve hizmetlerle ilgili fırsatları sunabilmemiz için üçüncü şahıslardan aldığımız bilgilerle destekleyebiliriz. Dış kaynaklardan aldığımız bilgileri, hizmetler aracılığıyla topladığımız bilgilerle birleştirebiliriz. Sizden veya üçüncü şahıslardan topladığımız sizinle ilgili tüm bilgileri bu Politika'ya uygun olarak kullanırız.


13. Üçüncü Şahısların Topladığı Bilgiler: TatilKaravanda, kendi koşullarına göre düzenlenen ve bu Politika'ya tabi olmayan üçüncü şahıs web sitelerine link verebilir. Bu üçüncü şahıs siteleleri üzerinde TatilKaravanda'nın kontrolü bulunmamakta olup, bu siteler cihazınıza kendi çerezlerini ve başka dosyaları yerleştirebilir, veri, web sitesi kullanım bilgileri ve cihaz kimlik bilgilerinizi toplayabilir veya sizden kişisel bilgi isteğinde bulunabilir. Üçüncü şahısların gizlilik uygulamalarından sorumlu değiliz. Hizmetlerimizden çıkarken dikkatli olmanızı ve üçüncü şahıs web siteleri ve uygulamalarının gizlilik politikaları ve hizmet şartlarını okumanızı öneririz. Kişisel verileriniz işletmemiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


TatilKaravanda hangi kişisel verilerinizi, hangi yöntemlerle elde etmektedir?

TatilKaravanda, Platform'a üye olmanız halinde adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi, cep telefonu numaranızı, ehliyet fotoğrafınızı, Platform'a üyelik işlemleri esnasında Platform aracılığıyla, platform'a üye olma işlemleri ve Platform'da sunulan hizmetleri üye olmaksızın kullanma işlemleri esnasında Platform kapsamında çerez yoluyla işlenen (detaylı bilgiye Platform'da yer alan "TatilKaravanda Çerez Politikası” netninden ulaşabilirsiniz) IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi işlem güvenliği verileri, Platform üzerinden hizmet sözleşmesi akdetmek suretiyle hizmet almanız halinde; adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız ve adresiniz hizmet sözleşmesi kapsamında Platform aracılığıyla,


Platform'a üye olup olmadığınıza bakılmaksızın ödeme aşamasında ödeme için kullanılacak kredi/banka kartı sahibinin adı, soyadı, kredi/banka kartının kart numarası, son www.TatiIKaravanda.com kullanma tarihine ilişkin ay, yıl bilgileri ve CVV (cart validation value/ kart güvenlik kodu) güvenlik kodu bilgileri Platform aracılığıyla, Elde etmektedir. Kişisel verileriniz TatilKaravanda tarafından; Platform'u kullanıcı olarak veyahut yukarıda açıklandığı üzere kullanıcı olmaksızın hizmet sözleşmesi akdetmek amacıyla kullanmanız sırasında, sözleşmenin kurulduğu anda veya daha sonraki dönemde onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda TatilKaravanda'ya iletmeniz ve internet ortamında www.TatilKaravanda.com adresine kullanıcı kaydı oluşturarak veyahut oluşturmaksızın ödeme benzeri işlemler gerçekleştirerek bilgi kaydetmeniz ya da talep veya şikayette bulunmanız suretiyle toplanabilmektedir. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında TatilKaravanda ile sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olmanız, TatilKaravanda ile hukuki ilişkiye girmeniz nedeniyle hukuki ilişkiden dolayı çıkabilecek uyuşmazlıkta savunma hakkının kullanılabilmesi sebepleriyle veya açık rızanız alınmak suretiyle TatilKaravanda tarafından gerçekleştirilen kullanıcı memnuniyet anketlerinin değerIendirilebilmesi amacıyla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Herhangi birşüpheye mahal vermemek amacıyla Kanun'un 4. Maddesinin 2-b fıkrasında belirtilen güncel tutma yükümlülüğü, Platform kapsamında kullanıcı olarak veyahut olmadan paylaşılan kendilerine ait kişisel veya özel nitelikteki kişisel verilerini TatilKaravanda'ya bildirdiği ölçü ile sınırlı olacaktır. TatilKaravanda kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.


TatilKaravanda iş birliği içinde olduğu üçüncü parti hizmet sağlayıcılar aracılığla, misafirlerin emniyet ve konforunu sağlamak amacıyla, kiraya verilen aracın konumunu, araç durumunu, yakıt seviyesini ve arıza durumlarını toplayabilir. Bu bilgilerden elde edilen çıktılarla, acil durum ihtiyaçlarında ya da kaza durumlarında ilgili kurum ve otoritelerde elindeki verileri paylaşabilir.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

1. KişiseI Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi ve İmha Edilmesi:

Kanun kapsamında muhafaza edilen kişisel verileriniz; ilgili mevzuatlar kapsamında belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Türk Ceza kanunu'nun 138. maddesinde ve Kanun'un 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya talebiniz doğrultusunda 30224 sayılı ve 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenmiş ve TatilKaravanda Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası kapsamındaki koşullar altında silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.


2. KişiseI Veri Sahibinin Kanun'un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun'un 11. maddesine göre, kişisel veri sahipleri; 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, www.TatiIKaravanda.com Kişisel verilerin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi


Platform'un internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVK Başvuru Formu aracılığıyla TatilKaravanda’ya bildirebilirsiniz. 


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle işletmemize iletmeniz durumunda işletmemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, işletmemiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;


    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere                        bildirilmesini isteme,


    KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin              silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


    işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle işletmemize iletebilirsiniz. Bu çerçevede işletmemize KVK Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.tatilkaravanda.com .adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Tatil Karavanda adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu'nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsinizÇEREZ POLİTİKASI

Çerezlere ilişkin TatilKaravanda, kullanıcıların Platform'u kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilecek, bu kapsamda verileri işleyebilecek ve üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla, sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması için üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Site'nin, kullanıcıların tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Platform'u zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığı, bir kişinin Platform'u hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesini veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilecektir. Çerezlerle ilişkin detayları Platform üzerindeki "Çerez Politikası"nda bulabilirsiniz. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, TatilKaravanda gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit edebilecek ve kullanabilecektir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilecektir.İLETİŞİM İZNİ

iletişim izni işbu Politika'da belirtilmiş ve elektronik iletişim izni ile bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. TatilKaravanda, kayıt sırasında e-posta adresi ile doğrulama, şifre unutulduğunda doğru kişi olduğunu doğrulama, internet sitesi oluşturulması, internet sitesinin gerektiğinde kişiselleştirilmesi, internet sitesi üzerinden reklam verilmesi, internet sitesinin paylaşılması www.TatiIKaravanda.com vb., güvenlik sebebiyle bildirim yapılması, e-fatura iletilmesi amacıyla Kullanıcılar ile posta üzerinden; kayıt sırasında telefon numarası doğrulama, çift faktörlü doğrulama yöntemi olarak bildirim yapma, şifresini unuttuğunda doğru kişi olduğunu doğrulama amaçlı, güvenlik sebebiyle yapılacak bildirim amacıyla telefon veya SMS üzerinden kullanıcılar ile iletişime geçecektir.POLİTİKADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

TatilKaravanda, işbu Politika hükümlerini dilediği zaman Platform üzerinden yayımlamak suretiyle değiştirme hakkına sahiptir. TatilKaravanda'nın değişiklik yaptığı Politika hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır. İşbu Politika'da yapılan değişikliklerden haberdar olmaları için TatilKaravanda, kullanıcılara gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır.

© 2024 Tatilkaravanda.com Tüm Hakları Saklıdır.